BEZPIECZNA-SZKOŁA


Idź do treści

W tym roku szkolnym w okresie od 20 września 2014r. do 30 kwietnia 2014r. nasza szkoła wzięła udział w III Ogólnopolskim Konkursie ,,BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ" pod patronatem Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzą m. in.: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji. Hasłem konkursu było: ,,PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA".
Przez te 7 miesięcy realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
Koordynowaniem zadań zajmowały się panie pedagog Magdalena Pawulska i Joanna Rojek-Szulich, które w ramach Konkursu ukończyły kurs ,,Bezpieczna szkoła 2014". W zadania konkursowe, a było ich 10 zaangażowała się cała społeczność szkolna. Zostało podjętych szereg działań, spotkań, konkursów, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie, z dużym zaangażowaniem włączali się w różnorodne formy realizacji zadań. A były to:
1. pogadanki, debaty, konserwatoria, dramy, dyskusje,
2. konkursy,
3. spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu, Stowarzyszenia Monar i innych organizacji społecznych
4. prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w środowisku oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
5. prezentacje multimedialne,
6. redagowanie tekstów literackich,
7. gazetka szkolna, wystawy.
Każde przeprowadzone zajęcia, debaty, konkursy, konwersatoria, spotkania z zaproszonymi gośćmi, liczne akcje i przedsięwzięcia wniosły dużą dawkę wiedzy i umiejętności, uwrażliwiły uczniów na potrzeby innych. W wyniku działań uczniowie naszej szkoły:
1. mają większą świadomość obywatelską, znają podstawowe pojęcia związane z prawem oraz reguły prawa cywilnego i karnego;
2. rozumieją potrzeby przestrzegania praw i obowiązków,
3. wiedzą, w jaki sposób można wpływać na kształt państwa i społeczeństwa;
4. wiedzą, co należy zmienić, by poprawić i polepszyć relacje z nauczycielami, kolegami i z rodziną;
5. potrafią wymienić telefony alarmowe, znają zasady bezpieczeństwa;
6. wiedzą, gdzie szukać informacji na temat ochrony dóbr osobistych;
7. wiedzą, jakie są sposoby walki z dopalaczami, używkami, jak uniknąć zagrożeń, gdzie udać się po poradę i pomoc, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia;
8. potrafią udzielić pierwszej pomocy;
9. rozumieją, że w społeczeństwie są osoby niepełnosprawne, które mogą również aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym;
10. potrafią określić problemy i monitorować sytuację osób samotnych, opuszczonych, pokrzywdzonych;
11. znają formy pomocy i angażują się do współdziałania na rzecz osób potrzebujących.Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających: szczegółowe informacje, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia, dokumenty uzyskane podczas realizacji zadań.Powrót do treści | Wróć do menu głównego